Psyko­analyyttinen eli psyko­dynaaminen psyko­terapia

Psykoanalyyttisen eli psyko­dynaamisen psykoterapian koulutus perustuu psyko­analyyttiseen ajatteluun, jossa pyritään huomioimaan ja tunnistamaan mielen tiedostamat­tomalla tasolla vaikuttavat yllykkeet.

Psykoanalyyttisen eli psyko­dynaamisen psyko­terapian tavoitteena on lisätä itse­ymmärrystä sekä lisätä kykyä tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä omia tunteita ja sisäisiä risti­riitoja. Psykoterapian tavoitteena on myös lisätä psyykkistä hyvinvointia ja vahvistaa toiminta­kykyä sekä tukea sisäistä kasvua ja muutosta.

Ihmisen  mielessä on tavoitettavissa oleva, tiedostettu puoli ja tiedostamaton, piilotajuinen puoli. Psykoanalyyttisen teorian mukaan ihmisen mieli rakentuu vuorovaikutuksellisena kehitysprosessina niistä subjektiivisista kokemuksista, jotka ovat syntyneet varhaisissa vuorovaikutussuhteissa. Psyykkiset oireet ja psykosomaattinen oireilu voidaan tältä pohjalta nähdä viitteenä kehityksellisestä häiriöstä. Persoonallisuuden kehitys on voinut jäädä keskeneräiseksi puutteellisen kasvuympäristön tai tapahtuneiden traumojen vuoksi. Psykoanalyyttisen teorian mukaan psyykkisten oireiden taustalla on myös tiedostamattomia tekijöitä. Psykoterapiassa pyritään ymmärtämään terapiaan hakeutuneen kokemiseen ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Pitkään jatkuneet oireet voivat alentaa yleistä toimintakykyä sekä heikentää työ- ja opiskelukykyä.

Psykoterapiaan hakeutumisen tavallisimpia syitä ovat mm.  ahdistuneisuus, masennus, heikentynyt toimintakyky, työuupumus, itsetunto-ongelmat, seksuaaliset vaikeudet, suru ja menetykset, traumat ja kriisitilanteet, vaikeudet ihmissuhteissa, fobiat, syömishäiriöt, krooniset kivut, pakko-oireet.

Psykoanalyyttinen terapiaprosessi

Psykoanalyyttisen psyko­terapian hoitosuhteen turvin voidaan käydä läpi kokemuksia, jotka ovat ylittäneet silloisen vastaanotto- ja sieto­kyvyn ja joiden kokemuksien suhteen Potilas on jäänyt liian yksin.

Psyko­terapiasta hyötyy parhaiten, jos on kiinnostunut omasta sisäisestä maailmastaan ja on valmis tutkimaan sitä psyko­terapeuttisessa hoito­suhteessa yhdessä psyko­terapeutin kanssa.  Psyko­terapiassa tarkastellaan tämän­hetkisen elämän­tilanteen ja kokemisen lisäksi elämän­historian tapahtumia. Psyko­terapiaan hakeutuneen omalla henkilö­kohtaisella työskentelyllä on keskeinen rooli hoito­prosessin aikana.  Psyko­terapiasuhde on tiivis vuoro­vaikutus­suhde, jonka avulla saavutettu itse­ymmärrys antaa paremmat mahdollisuudet tulla toimeen itsensä ja muiden kanssa ja voi mahdollistaa  kestävän toiminta­kyvyn muutoksen. Pysyvän muutoksen mahdollistamiseksi tarvitaan yleensä pitkä­kestoinen ja tiivis psyko­terapia.

Psykoterapeutti –nimikettä saa käyttää henkilö, joka on Valviran hyväksymä, rekisteröimä ja valvoma psyko­terapeutti. Nimikkeen käyttö-oikeuden voi tarkistaa JulkiTerhikistä.

Psyko­analyyttistä tai psyko­dynaamista psyko­terapiaa antavat erillisen psyko­terapia­koulutuksen suorittaneet henkilöt. Koulutukseen kuuluu tärkeänä osana koulutettavan oma psyko­analyysi tai analyyttinen psyko­terapia. Psyko­terapeutin ammattitaitoa ylläpitää säännöllinen työnohjaus ja täydennys­koulutukset.